Podmínky užívání

1 - AUTORSKÁ A VLASTNICKÁ PRÁVA

Autorem a provozovatelem internetové platformy HI.PLAY na webové doméně HILAND.CZ (dále jen webová stránka) je audiovizuální produkce HILAND PRODUCTION. Provozovatelem této produkce je soukromá osoba, IČO: 05346258 se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Revoluční 1858/14, PSČ: 59101.

 

Obsah stránek nelze uchovávat, upravovat, či šířit bez souhlasu vlastníka

 

2 - POUŽÍVÁNÍ WEBU

Použivání webové stránky je bezplatné, není-li uvedeno jinak. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy. Uživatel, který vstupuje na portál prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit. 

 

3 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.


1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, nebo vyplní informace při Založení nového účtu, případně i neregistrovaných Uživatelů, kteří získají prostřednictvím e-mailové zprávy další obsah webových stránek. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a základních údajů poskytnutých sítí Facebook, případně seznamů přátel na síti Facebook.


2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen uvádět správně a pravdivě své Osobní údaje. Uživatel potvrzuje, že jeho Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že je dobrovolně poskytl. 


3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů písemným oznámením, které bude doručeno na adresu Provozovatele, případně písemně na mail: promotion@stormedia.cz.


4. Uživatel souhlasí se zasíláním provozních i obchodních informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu, kterou uživatel vložil prostřednictvím webových stránek. Souhlas Uživatele je dobrovolný. Uživatel může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.


5.  V případě, že se Uživatel domnívá, že Provozovatel nebo zpracovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého či osobního života, nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požadovat od Provozovatele vysvětlení a odstranění vzniklého stavu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

4 - PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1. Uživatel je povinen při návštěvě Webových stránek dodržovat právní předpisy, respektovat právo Provozovatele či třetích osob, hlavně při nakládání s autorskými díly nebo jinými předměty práv duševního vlastnictví.


2. Uživatel nesmí: používat Webové stránky v rozporu s těmito Podmínkami, získávat přihlašovací jména či hesla jiných Uživatelů,komerčně užívat jednotlivé části Webových stránek, používat programy či mechanismy, které mají negativní vliv na provoz Webových stránek, zneužívat, blokovat či měnit jednotlivé části Webových stránek či měnit data Webových stránek.


3. Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, případně je zastoupen zákonným zástupcem.


4. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl Provozovateli jsou úplné a pravdivé a že se před návštěvou a užíváním Webových stránek důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí a rozumí jim.


5. Uživatel prohlašuje, že bude používat Webové stránky, vkládat příspěvky do diskuze, či poskytovat obrazový obsah, ne více, než z jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření ze strany Provozovatele, že Uživatel využívá více uživatelských účtu, Provozovatel má právo tyto účtu smazat nebo blokovat.


6. Uživatel se zavazuje, že pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Webových stránek, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, tyto služby jsou vhodně označeny.